Julkinen esitutkintavaatimus ja muut julkiset vaatimukset

Julkinen esitutkintavaatimus ja vaatimukset sisäministeriölle ja poliisihallitukselle


Olen joutunut Helsingin käräjäoikeudessa ja sitä ennen LähiTapiolassa ja kodissani sellaisten tekojen kohteeksi, jotka poliisin on tutkittava rikoksina. Järjestettyä häviötä koskevan rikosilmoituksen jätin 23.10.19 ja täydennyksen 3.11.19.  

Aineistoni todistaa, että

 1. Poliisi toteuttaa lainvastaista tutkinnantappotoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa suojelua saaville tuomareille, asianajajille ja muille henkilöille Suomessa tekoja, jotka rikoslaissa rangaistaan rikoksina
 2. Asiassani tutkinnantappopäätöksillä on mahdollistettu Noora Kempille, Tuomas Nurmelle, Tarja A. Honkaselle, Pontus Baarmanille, Heikki Saksalle ja Juri Suvekselle törkein mahdollinen tuomarien ja asianajajien yhteinen teko eli järjestetystä häviöstä etukäteen sopiminen ja sen toteutus.
 3. Asiassani tehdyillä tutkinnantappopäätöksillä on mahdollistettu myös LP Vahinkosaneerauksen toimitusjohtaja Pertti Aronpäälle, yrityksen työntekijöille Mikael Walveelle, Tero Laaksolle, LP:n aliurakoitsijalle Jani Jormanaiselle, LähiTapiolan työntekijälle Veera Konttiselle, useille muille LähiTapiolan työntekijöille ja muille henkilöille tekoja, jotka poliisin olisi tullut tutkia rikoksina ja jotka rikoslain mukaan rangaistaan rikoksina .

Vaatimukseni

 1. Poliisin on suoritettava perusteellinen normaali esitutkinta kuulusteluineen, todisteineen ja todistajien kuulemisineen sivuillani kuvaamastani järjestetyn häviön jokaisesta osateosta. Asiassa on nostettava syytteet. Mikään teoista ei ole vanhentunut, koska teko edelleen jatkuu.
 2. Poliisin on suoritettava vastaava perusteellinen normaali esitutkinta jokaisesta sivuillani kuvatusta teosta, jonka tutkinnan tutkinnantappaja Merja Laitinen tahallaan on näytön vastaisesti 5.12.18 estänyt (asia 5530/R/16868/17). Asiassa on nostettava syytteet. Mikään teoista ei ole vanhentunut, koska teko edelleen jatkuu.
 3. Poliisin on suoritettava myös virkarikostutkinta Merja Laitisen, Markku Kukon ja Kimmo Halmeen tutkinnantappotoiminnasta.
 4. Poliisihallituksen ja sisäministeriön on selvitettävä, miten laajaa lainvastainen tutkinnantappo- toiminta poliisissa on.
 5. Poliisihallituksen ja sisäministeriön on lopetettava poliisin lainvastainen tutkinnantappo-käytäntö toteamalla se kielletyksi ja poistettava sellaiseen toimintaan laaditut poliisin salaiset sisäiset ohjeet
 6. Tutkinnantappopäätöksillä aiheutetut vahingot on korvattava valtion varoista

Julkinen korvausvaatimus oikeusministeriölle ja Suomen valtiolle


Vaatimukseni

Valtion on korvattava Noora Kempin, Tuomas Nurmen, Tarja A. Honkasen, Merja Laitisen, Kari Siivon, Markku Kukon, Kimmo Halmeen ja Terhi Arjola-Sarjan minulle aiheuttamat vahingot täysimääräisesti.

Oikeuslaitoksen ja poliisin palveluita käyttäessäni Helsingin KäO ei ole edes pyrkinyt toteuttamaan minulle EIS 6 artiklassa ja PL 21 §:ssä säädettyä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eikä poliisi esitutkintalaissa säädettyjä virkavelvollisuuksiaan. Sen sijaan

 1. Minuun on kohdistettu oikeuslaitoksen palveluita käyttäessäni useita tahallisia tekoja, jotka rikoslain teonkuvausten mukaan rangaistaan Suomessa tekomuodoltaan törkeinä rikoksina.
 2. Asiaa käsittelevä käräjätuomari Noora Kemppi on sopinut häviöstäni etukäteen vastapuoleni kanssa ja sitä häviöitä konkreettisesti toteuttanut koko valmistelun ajan vastapuolen asiamiehen Pontus Baarmanin ja muiden vastapuolteni kanssa. Järjestettyä häviötä toteuttaessaan Kemppi on soitellut salaa vastapuolen asiamiehen Pontus Baarmanin kanssa, estänyt tahallaan koko valmistelun ajan todisteluani, väärentänyt laatimaansa yhteenvetoon vastapuolen ja minun kirjelmien  sisältöä, kieltäytynyt kirjaamasta kannevaatimuksiani, kieltäytynyt laatimasta laissa säädettyä yhteenvetoa, kirjannut yhteenvetoon 106 virhettä tahallaan, valehdellut kaikissa laatimissaan ratkaisuissaan ja yhteenvedoissaan oikeudenkäyntiaineistojen vastaisesti, ominut tuomarille kokonaan kielletyllä tavalla kantajalle yksinomaan kuuluvan kanneoikeuden ja ajanut minun kannettani omilla ”käsityksillään”, peruuttanut sovitun pääkäsittelyni resurssit 9.8.19 laittomasti ja syrjivästi ja aiheuttanut peruutuksellaan korvattavaa vahinkoa, kostosakottanut minua esteellisenä Baarmanin kanssa etukäteen sopimallaan tavalla ilman sakotusperustetta, valehdellut minulle Baarmanin kanssa olemattoman varoituksen sakottaakseen minua laittomasti, estänyt minua lausumasta laittomasta sakotuksestaan lähettämällä lausumapyynnön tahallaan väärään osoitteeseen ja lain kieltämällä lähetystavalla, syyllistynyt lausuman lähettämisellä virkasalaisuuden rikkomiseen, toteuttanut Baarmanin ja Rimonin kanssa tietosuoja- ja salassapitorikoksina rangaistavia tekoja, ylittänyt harkintavaltansa antamalla sivulliselle Rimonille lausumisoikeuden potilastiedoistani, uhkaillut yhdessä Baarmanin  kanssa minua, avustajaani ja koko perhettäni, estänyt avustamistani ja tukihenkilön käyttöä, aiheuttanut minulle vakavia sairauksia ja ruumiinvammoja, toiminut 17.9.18 istunnossa vastaajien avustajana yhdessä Baarmanin ja Saksan kanssa esittäen vastaajien puolesta minuun kohdistuvia vaatimuksia, yrittänyt kirjauttaa jälkikäteen tekaistun kuitittoman 12.401.14 € ”maksutapahtumiin” riidattomiin ”synnyttääkseen” kirjauksellaan dokumentoimattoman selvästi tekaistun maksutapahtuman ja ylittänyt harkintavaltansa ryhtymällä omasta aloitteestaan käyttämään välituomiomenettelyä, vaikka itse 17.9.18 myönsi tekonsa lainvastaiseksi jo etukäteen. Kempin suunnitteleman välituomiomenettelyn ja sitä edeltäneen Kempin esteellisenä 31.10.19 toteuttaman todisteluni tahallisen laittoman estämisen ainut tarkoitus on ollut tahallaan aiheuttaa Kempin ja Baarmanin minulle suunnitteleman järjestetyn häviön kuluvastuu tuplana (Baarmanin ja Saksan laskutus tuplana) ja aiheuttaa minulle vähintään 1,5 miljoonan euron vahinko perusteettomana kuluvastuuna ja saamatta jäävinä vahingonkorvauksina ja oikeudenkäyntikuluina.
 3. Lisäksi kaikkien tekojen esitutkinta on tahallaan estetty.
 4. Kemppi on toteuttanut virkarikoksena rangaistavaa järjestettyä häviötä rikkomalla tahallaan oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa selvänä säädettyjä esteellisyysnormeja, mikä on kokonaan poistanut prosessin puolueettomuuden ja laillisuuden. Kemppi on ollut teot toteuttaessaan 5-kertainen vastapuoleni, käsittelemänsä asian asianosainen ja Kemppi on lääkärinlausunnolla todettu pahoinpitelijäkseni. ”Puolueettomia pahoinpitelijöitä” ja ”puolueettomia” 5-kertaisia vastapuolituomareita ei ole olemassa ja oikeudenkäymiskaaren 13:1 § sääti kaiken käsittelyn sellaisessa asemassa olevalle Kempille kielletyksi.
 5. Teoilla on poistettu lähes kaikki loukkaamattomiksi säädetyt perus- ja ihmisoikeuteni.

Vaatimus oikeusministeriölle tuomareita ja asianajajia koskevan laillisuusvalvonnan asianmukaiseksi uudelleenjärjestämiseksi

 

Tuomarien ja asianajajien laillisuusvalvonta ei toimi. Sitä ei ole käytännössä edes olemassa. Oikeusministeriön tulee asettaa työryhmä selvittämään

 1. Tuomarien oikeuslaitoksessa toteuttamia tahallisia väärinkäytöksiä ja laillisuusvalvonnan puutteita
 2. Helsingin KäO:n laamannin Tuomas Nurmen puuttumattomuutta ja osallistumista Kempin ja Honkasen toimintaan ja mahdollisiin muihin vastaaviin järjestettyihin häviöihin ja systemaattiseen syrjintään.
 3. Kuinka laajaa Kempin, Honkasen, Nurmen, Baarmanin ja Saksan junailemien järjestettyjen häviöiden toteutus on Helsingin käräjäoikeudessa, muualla oikeuslaitoksessa ja kenelle sillä on minun lisäkseni aiheutettu vahinkoja
 4. Esiintyykö vastaavia järjestettyjä häviöitä muidenkin tuomarien tekoina Helsingin käräjäoikeudessa ja muualla oikeuslaitoksessa.
 5. Valvontalautakunnan ”valvonta”-tehtävien väärinkäytöksiä ja valvonnan sijaan toteutettua hyvä veli-suojelua eli selvästi lainvastaisen asianajotoiminnan peittelyä ja ratkaisuja, joissa lainvastaista asianajoa väitetään aineiston vastaisesti lailliseksi.
 6. Poliisin tutkinnantappotoimintaa yhdessä sisäministeriön ja poliisihallituksen kanssa.

Asianajajien valvontalautakunta tulee lakkauttaa paljastuneiden väärinkäytösten perusteella. Lakkauttamisesta tulee säätää lailla ja valvonta on siirrettävä asianajajilta itseltään puolueettomalle elimelle. EIS 6 artiklan vastaisia ilmeisiä vakavia epäkohtia omavalvonnassa eli Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan toiminnassa ovat:

 1. Aineistoni osoittaa, että ”valvonta” tähtää nykyisellään siihen ja mahdollistaa sen, että epärehellisen ja suoranaisesti rikollisen asianajon rankaiseminen estetään tahallaan.
 2. ”Valvonta”, jossa asianajajakaverit valvovat toisiaan, ei ole puolueetonta.
 3. Lisäksi menettelyn ”ikuisesti salaiseksi” määritteleminen mahdollistaa valvottavien asianajajien petoksellisen valehtelun. Valvonta-asian ”salaiseksi” leimaaminen mahdollistaa myös sen, että valvonnan kohteella ja valvojalla on sellaisia sopimattomia salaisia henkilösuhteita ja vapaa-ajalla ja työtehtävissä tapahtuvaa yhteydenpitoa, jotka estävät kokonaan puolueettoman valvonnan ja mahdollistavat ratkaisuista etukäteen sopimisen valvottavien ja valvojien kesken.
 4. Valitusoikeus on vain asianajajalla. Valvontalautakunnan tahallisesti virheellisestäkään ratkaisusta (epärehellisen asianajajan teot ”lailliseksi” väittävästä) ratkaisusta ei ole kantelijalla normaalia valitusoikeutta ja normaalia muutoksenhakuoikeutta.
 5. Kantelun kohteena olevat asianajajat (esim. aineistoni osoittamalla tavalla Heikki Saksa, Pontus Baarman ja Juri Suves) voivat faktisesti valehdella petoksellisesti mitä tahansa ja toteuttaa päämiestensä kanssa myös rangaistavaksi säädettyjä tekoja, koska petoksellinenkin valvottavien tahallinen valehtelu peitellään valvontalautakunnassa salassapitoleimojen alle. Aineistoni osoittama ”ikuisesti salaiseksi” määritelty valehtelu tapahtuu valvojien ja valvottavien itsensä määrittelemänä eikä vastaa oikeusjärjestyksen normaaleita periaatteita ja oikeuskäytäntöä. Seksuaalirikoksissa ikuisesti salaiseksi määrittely on hyväksyttävää, ei asianajajien valvonta-asiassaan laatimissa vastauksissa. Asianajajien kuuluu olla julkisen valvonnan alaisia toimijoita ja heidän toimintansa sellaisella tavalla läpinäkyvää, että se kestää julkisenkin tarkastelun.